Regulamin

I. ZASADY CZŁONKOSTWA

 1. Z usług Klubu na zasadach określonych niniejszym regulaminem mają prawo korzystać osoby, które zawarły z Klubem Umowę Członkowską oraz osoby, które wchodzą do Klubu na tzw. freepass.
 2. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
 3. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie ich treści w Recepcji Klubu i/lub na stronie internetowej Klubu.
 4.  Dokumentem legitymującym członkostwo w Klubie jest karta klubowa.
 5.  Karta klubowa jest imienna, bez możliwości odstąpienia jej osobie trzeciej.
 6. W przypadku jednorazowego korzystania z Klubu na tzw. freepass osoba wchodząca zobowiązana jest do okazania aktualnego dowodu tożsamości.
 7. W przypadku zawarcia Umowy w okresie przedsprzedaży, Członkostwo rozpoczyna się z datą otwarcia klubu.
 8. W przypadku zawarcia Umowy w okresie przedsprzedaży, karnety będą wydawane podczas pierwszej wizyty w klubie.
 9. Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
 10. Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 16 lat za zgodą Rodziców lub prawnych opiekunów.
 11. Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 14 lat za zgodą Rodziców lub prawnych opiekunów. W takim przypadku przebywać mogą na terenie klubu wyłącznie pod opieką Rodzica lub prawnego opiekuna będącego członkiem klubu.
 12. Członkami Klubu mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zajęciach proponowanych przez Klub.

II. ORGANIZACJA KLUBU

 1. Godziny otwarcia Klubu publikowane są na stronie internetowej Klubu.
 2. Klubowicz może brać udział w zajęciach grupowych po wcześniejszej rejestracji i rezerwacji miejsca za pomocą konta klubowego online lub recepcji.
 3. O prawie do udziału w zajęciach grupowych decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Klubowicz ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem
 5. Klubowicz zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie klubu, w szczególności do nieużywania wulgarnego słownictwa i życzliwego zachowania się w stosunku do innych klubowiczów.
 6. Klubowicz zobowiązany jest do zachowania spokoju i porządku w klubie oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 7. Klubowicz zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego do ćwiczeń ubioru, w tym zamiennego obuwia sportowego oraz ręcznika. Zabronione jest ćwiczenie w klubie bez koszulki.
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren klubu.
 9. Wszystkie rzeczy osobiste Członek Klubu ma obowiązek przechowywać w zamkniętych szafkach udostępnionych przez Klub.
 10. Każdy Członek Klubu ma obowiązek posiadania własnej kłódki.
 11. W razie braku kłódki, Członek Klubu może ją zakupić w recepcji Klubu.
 12. Po zakończeniu korzystania z usług Klubu, każdy jego Członek jest zobowiązany do zabrania z Klubu rzeczy osobistych oraz kłódki.
 13. W przypadku pozostawienia kłódki, po zamknięciu Klubu, Klub ma prawo przeciąć kłódkę, a zawartość szafki będzie przechowywana w recepcji Klubu przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zawartość szafki zostaje usunięta z terenu Klubu.
 14. Szatnie Klubu będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

III. OPŁATY

 1. Warunkiem korzystania z klubu jest brak zaległości w opłatach abonamentowych.
 2. Opłaty abonamentowe można uiszczać w recepcji klubu lub za pośrednictwem konta członkowskiego na stronie internetowej adrenalina-fitness.pl a także w postaci przelewu lub polecenia zapłaty.
 3. Opłata za pierwszy miesiąc jest dokonywana w chwili podpisania umowy. Opłata za każdy kolejny miesiąc obowiązywania umowy uiszczana będzie z góry.
 4. Klub nie zwraca ceny zakupu za Karnet niewykorzystany.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Właściciel klubu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty będące własnością członka pozostawione bez nadzoru, zagubione na terenie klubu.
 2. Właściciel klubu nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do uszczerbku na zdrowiu, utraty zdrowia wskutek korzystania z usług i urządzeń klubu jeśli nie było to konsekwencją zawinionych działań obsługi klubu.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wynikające z nadmiernego obciążenia podczas ćwiczeń lub nieprawidłowego korzystania z infrastruktury klubu.

V. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klub Adrenalina Fitness ma prawo rozwiązać umowę członkowską w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. Jeżeli kontynuacja członkostwa może zaszkodzić wizerunkowi klubu lub innym klubowiczom, w szczególności z powodu zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub wandalizmu.
  2. Jeżeli klubowicz narusza warunki umowy lub obowiązujący regulamin.
  3. Jeżeli klubowicz zalega z opłatami abonamentowymi ponad miesiąc od daty wymagalności.
  4. Jeżeli klub Adrenalina Fitness zakończy działalność.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub ma prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu o czym ma obowiązek poinformować Członków Klubu.
 2. Klub ma prawo do zmiany instruktora zajęć bez podania przyczyny.
 3. Klub ma prawo odwołać zajęcia jeśli liczba uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 4 osoby.
 4. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz ćwiczenia z Trenerami lub Instruktorami, którzy nie należą do Kadry Trenerskiej Klubu.
 5. Właściciel klubu zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania pomieszczeń i obiektów klubu, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku członków klubu, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu. Materiały mogą być wykorzystywane w celach marketingowych.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do bycia zamkniętym w dni ustawowo wolne od pracy.
 7. Ze względów bezpieczeństwa Klub podlega monitorowaniu.
 8. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Klubu.
 9. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.